CKW Library By ULibM v.6
ห้องสมุดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม By ULibM v.6 [Hexagram]
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

ความเป็นมาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ความเป็นมาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
      โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2503 โดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนเชียงคำ สังกัดกองการประถมศึกษาเป็นสถานที่เรียนมีนายเอื้อ มณีรัตน์ เป็นครูใหญ่คนแรกได้ย้ายจาก โรงเรียนเชียงคำน้อย มาตั้ง ณ สถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4  มกราคม พ.ศ. 2504
       โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 รหัสไปรษณีย์ 56110 โทรศัพท์  0-5445-1982 , 0-5445-1057   โทรสาร  0-5441-6704
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พะเยา  เขต2 เปิดทำการสอนตั้งแต่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   มีพื้นที่ทั้งสิ้น 60 ไร่  2 งาน จำนวน 3 แปลง คือ แปลงที่ 1 จำนวน  42 ไร่  แปลงที่ 2 จำนวน  1 ไร่  200  ตารางวา   แปลงที่ 3  จำนวน  17 ไร่
 
ประวัติของห้องสมุดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
 
ปี พ.ศ.2539  
ห้องสมุดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้รับเกียรติบัตรการจัดห้องสมุด
โรงเรียนดีเด่น
 
ปี พ.ศ.2540  
โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดให้ห้องสมุดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
เป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนภิเษก เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์สมบัติครบ 50 ปี
 
ปี พ.ศ.2540  
ห้องสมุดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้รับเกียรติบัตรการพัฒนาห้องสมุดได้
มาตรฐาน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ของกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
 
ปี พ.ศ.2542  
ห้องสมุดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้รับเกียรติบัตรเป็นห้องสมุดดีเด่นระดับ
จังหวัด ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2543 จากสำนักงาน
สามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
 
ปี พ.ศ.2543  
โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมให้ห้องสมุดโรงเรียนเชียง
คำวิทยาคม เข้าประกวดจนได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
 
ปี พ.ศ.2552  
ห้องสมุดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้รับการสนับสนุนจากคุณยายแว่น   
สุทธทรัพย์ทวีงบประมาณ 115,000 บาท จัดสร้างห้องสมุดเสียง
 
ปี พ.ศ.2552  
ห้องสมุดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สมาคมศิษย์เก่าจำนวน 485,000 บาท จัดสร้างห้องสมุดบริเวณชั้น 1 ของ
อาคาร 5
 
ปี พ.ศ.2552  
วันที่ 18 สิงหาคม 2552 ผู้อำนวยการประพันธ์   ศรีสว่าง ทำพิธีเปิดใช้
บริการห้องสมุดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
 
ปี พ.ศ.2553  
ห้องสมุดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมพัฒนาระบบยืม-คืน  หนังสือห้องสมุดโดย
ใช้ระบบบาร์โค๊ด  และสืบค้นข้อมูลห้องสมุดโดยระบบเครือข่ายบนเว็บไซต์
โดยใช้โปรแกรม ULIB M  http://202.143.132.42/ulib/library
 
ปี พ.ศ.2554  
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการส่งเสริมเยาวชนรักการอ่าน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำนักงานเขตพื้นการศึกษา 36
 
ปี พ.ศ.2554
ห้องสมุดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้รับรางวัลห้องสมุดรกการอ่านดีเด่น
(ห้องสมุด 3 ดี) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำนักงานเขตพื้นการศึกษา 36
 
ปี พ.ศ.2555
ห้องสมุดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้รับรางวัลห้องสมุดรกการอ่านดีเด่น
(ห้องสมุด 3 ดี) ขนาดใหญ่พิเศษ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
สำนักงานเขตพื้นการศึกษา 36
 
ปี พ.ศ.2557
ห้องสมุดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้รับการจัดหางบประมาณ
เพื่อจัดสร้างอาคารหอสมุดบริเวณช่วงแสนเมืองมา
เป็นอาคารจำนวน 3 ชั้น  จากประธานสภาผู้แทนราษฏรสร้างเสร็จเมื่อเดือน
มีนาคม 2558
 
ปี พ.ศ. 2558 
ห้องสมุดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้ย้ายจากอาคารเรียนหมายเลข 5 มาที่หอสมุด
IT  บริเวณ ข่วงแสนเมืองมาเก่า
 
ปี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
หอสมุดให้บริการการอ่านและส่งเสริมการอ่านให้กับ นักเรียน บุคลากร  และชุมชน
 
   
 
   สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.