CKW Library By ULibM v.6
ห้องสมุดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม By ULibM v.6 [Hexagram]
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

ระเบียบและมารยาทในการใช้ห้องสมุดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม        1. บริการการอ่านและการค้นคว้า
        2. บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  เป็นการจัดหาและคัดเลือกหนังสือ  วารสาร  สิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ 
        3. บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศต่างๆภายนอกห้องสมุด
        4. บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ  แก่สมาชิกด้วยระบบบาร์โค้ด
        5. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  เช่น ให้คำแนะนำวิธีการค้นหาข้อมูล หรือตอบคำถามทางโทรศัพท์

        6. บริการสืบค้นข้อมูลจากภายนอก  ผู้ใช้สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลได้ที่  http://1.179.175.60/ulib6/
        7. บริการจองหนังสือ
        8. บริการค้นคว้าด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต
        9. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด
        10. บริการข่าวสารทันสมัย 
  
   ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการห้องสมุด
        1. นักเรียน
        2. ครู - อาจารย์
        3. เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
        4. ผู้ปกครองและชุมชน
 


          การใช้สาธารณสมบัติร่วมกันในห้องสมุด ผู้ใช้ควรมีสำนึกที่จะช่วยกันรักษาทั้งทรัพย์สิน และสร้างบรรยากาศที่ดี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และให้เกียรติสถานที่ด้วย ผู้มีมารยาทและคุณธรรมพึงปฏิบัติตน ดังนี้
        1. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
        2. นักเรียนต้องนำรองเท้าวางที่ชั้นวางรองเท้า สำหรับกระเป๋าให้เก็บไว้ในตู้เก็บกระเป๋า ห้ามนำเข้ามาในห้องสมุด
        3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้าไปในห้องสมุด
        4. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้วางไว้ที่ จุดพักหนังสือ หรือนำไปไว้บนชั้นหนังสือที่ถูกต้องตามหมวดหมู่ของหนังสือ กรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ ให้เก็บไว้ที่แขวนหนังสือพิมพ์ ส่วนวารสารให้นำไปเก็บที่ชั้นวางวารสารตามชื่อวารสาร 
        5. ช่วยกันรักษาหนังสือและวัสดุต่างๆ ห้ามขีดเขียน ทำลาย ทรัพยากรของห้องสมุดทุกชนิด
        6. เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือ เก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง
        7. ให้ตรวจหนังสือก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง
        8. ไม่พูดคุยกันเสียงดัง ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น หรือเล่นกันในห้องสมุด
        9. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 


        1. เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 น.-16.30 น.
        2. ให้บริการทั้งนักเรียน คณะครู บุคลากร และบุคคลภายนอก
        3. การจอง สามารถติดต่อจองการใช้งานล่วงหน้าได้ที่เจ้าหน้าที่ เมื่อถึงเวลาที่จองแล้วไม่มาติดต่อภายใน 15 สาที ถือว่าสละสิทธิ์
        4. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือมีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อความสะดวกต่อตัวผู้ใช้บริการ
        5. ห้าม ติดตั้ง software อื่นใดลงบนเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต
        6. ห้าม สืบค้นข้อมูลลามก อนาจาร หากฝ่าฝืนจะยกเลิกการให้บริการแก่บุคคลที่ฝ่าฝืนในทันที
        7. ผู้ใช้บริการจะต้อง ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน “พระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำผิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550”
        8. ห้าม นำอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าห้องสืบค้นข้อมูลดิจิตอล
        9. ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการทำลายทรัพย์สินของห้อง
        10. ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าหรือสัมภาระใด ๆ เข้ามาในห้อง
        11. ห้าม ส่งเสียงดัง หรือวิ่งเล่นในห้องหากเกดอุบัติเหตุหรือทำให้ทรัพย์สินของห้องเสียหายต้องชดใช้หรือทำงานตามข้อตกลงกับครูและเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม
        12. ทุกครั้งที่เลิกใช้คอมพิวเตอร์ ให้ Shutdown เครื่องทุกครั้ง พร้อมจัดอุปกรณ์ต่าง ๆ และเก้าอี้ให้เรียบร้อยตามตำแหน่งเดิม
 

        1. เวลาให้บริการยืม - คืน      ตั้งแต่เวลา     07.00 -17.00 น
        2. นักเรียนต้องใช้บัตรประจำตัวนักเรียนในการยืม - คืน หนังสือ และยืมด้วยตนเองทุกครั้ง
        3. หนังสือที่ยืมได้ ได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสือคู่มือ นวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน
        4. การยืมหนังสือ ยืมได้ครั้งละ 5 เล่ม และต้องเป็นหนังสือที่ไม่ซ้ำกัน ยืมได้นาน 7 วัน
        5. วารสาร หนังสือพิมพ์ ยืมได้ ครั้งละไม่เกิน 2 ฉบับ
        6. สื่อมัลติมีเดีย ยืมได้ครั้งละ 1 เรื่อง นาน 2 วัน
        7. หนังสืออ้างอิง ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด กรณีที่จะนำไปถ่ายเอกสารต้องติดต่อบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดก่อน ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม และส่งคืนภายในวันที่ยืมก่อนห้องสมุดปิดทำการ
 


        1. นักเรียนจะต้องส่งทรัพยากรสารสนเทศคืนตามกำหนดส่ง ถ้าส่งหนังสือหรือวารสาร หนังสือพิมพ์ช้ากว่ากำหนด ต้องเสียค่าปรับวันละ 1 บาท/ต่อเล่มหรือฉบับ และสื่อมัลติมีเดีย เสียค่าปรับวันละ 1 บาท/เรื่อง
        2. ผู้ที่ทำหนังสือหายต้องซื้อหนังสือเรื่องเดิมมาคืนห้องสมุด หรือซื้อหนังสือชดใช้เท่ากับราคาหนังสือ
        3. ผู้ที่ไม่คืนหนังสือจะมีใบทวงแจ้งครูที่ปรึกษา และแจ้งผู้ปกครองและถ้ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับจะไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือได้อีกจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบ
        4. นักเรียนที่ค้างส่งหนังสือห้องสมุดและกำลังจะจบการศึกษา จะถูกอายัดผลการเรียนจากงานทะเบียนวัดผล จนกว่าจะนำหนังสือมาคืนห้องสมุด
        5. ผู้ที่ตัด ฉีกภาพหรือข้อความจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จะได้รับโทษตามระเบียบของโรงเรียน
 


ชั้น 1
  • บริการหนังสือทั่วไปหนังสือประเภท ปรัชญา ศาสนา สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  หนังสือเยาวชน  และหนังสือนวนิยาย
โดม 8 เหลี่ยม
  •  บริการ หนังสือ พิมพ์ฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา
  • วารสาร นิตยสารฉบับปุจจุบันและฉบับล่วงเวลา
ชั้น 2
  • บริการหนังสือคู่มือเตรียมสอบมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศึกษา ความรู้ความสามาระเฉพาะวิชา   GAT, PAT,  O-NET,  A-NET, QUOTO 
  • หนังสืออ้างอิงทั่วไปวิทยาศาสตร์  ภูมิศาสตร์ ชีวประวัติบุคคล   หนังสือสารานุกรม พจนานุกรม  DICTIONARY
โดม 8 เหลี่ยม
  • ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและราชวงศ์จักรีซึ่งจัดแสดง
พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานด้านต่างๆ

ชั้น 3
  • บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับศึกษาค้นคว้าและเพื่อความจรรโลงใจ
  • บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเครือข่าย Internet
  • บริการดูสื่อโสตทัศนวัสดุเป็นกลุ่ม
   สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.